Вступ

 

П Р А В И Л А       П Р И Й О М У

 

ПОГОДЖЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник                управління                     Заступник            директора

освіти, науки, молоді та спорту                       Державного      навчального

Кіровоградської          обласної                       закладу     «Кропивницький

державної             адміністрації                       професійний                ліцей

побутового обслуговування»

___________В. П. Таборанський                      ________________ Г. Г. Боса

15 квітня  2019 року                                       15  квітня  2019 року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 до Державного навчального закладу

«Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»

у 2019 році

Розглянуто  і   схвалено

на засіданні педагогічної ради

протокол № 6 від 15.04.2019 року

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» розроблені згідно з Типовими правилами прийому до професійних (професійно-технічних) закладів України.

1.2. До Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до  професійних (професійно-технічних) закладів, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

         Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

          Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

         Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників здійснюється на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію заступник директора Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» Боса Ганна Григорівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи, затверджує перелік питань та критерії відбору.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення ліцею;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

- інформує учнів які вступають на навчання за дуальною формую, щодо запровадження в навчально-виробничому процесі елементів дуальної форми навчання та їх згоду до участі.

2.4. Правила прийому до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди, та Web-сайт ліцею.

2.5. Інформація щодо обсягів прийому на навчання до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»  за регіональним замовленням на денну форму навчання у 2019 році

Код

Назва

професії

Обсяг

прийо

му

Вимоги щодо освітньо-

го рівня вступника

Освітній

 та освіт-ньокваліфі-

каційний

рівень

випускника

Термін навчан-

ня

Обмеження

7433

7435

Кравець; закрійник

30

Базова середня освіта

Повна загальна середня освіта

Кравець

4 розряд

4 закрійник

3 роки

 та

5 міс.

 

Вік від                16 років, медичні обмеження,

чол. жін.

 

7433

7435

Кравець; закрійник

30

Повна загальна середня освіта

 

Кравець

3 розряд;

Закрійник

4 розряд

1 рік  та

5 міс.

 

Вік після закінчення терміну навчання не менше 18 років,

медичні обмеження,

чол. жін.

7331

Флорист

30

Повна загальна середня освіта

 

4 розряд

1 рік

Вік після закінчення терміну навчання не менше 18 років,

медичні обмеження,

чол. жін

         Обсяги прийому можуть бути змінені у разі зміни в установленому порядку показників регіонального замовлення.

2.6. Строки проведення прийому на навчання  до Державного навчального закладу    «Кропивницький    професійний    ліцей  побутового обслуговування»

з 21 травня по 23 серпня 2019 року

Етапи вступної кампанії

 

Початок прийому заяв та документів

21 травня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня 2019 року

 

Строки проведення співбесід

16,30 липня 2019 року

13,23 серпня 2019 року

Термін зарахування вступників

до 30 серпня  2019 року


2.7. Порядок зарахування вступників до числа учнів визначаються умовами прийому.

2.8. Перелік професій та терміни прийому на навчання за направленням державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»  вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- медичні довідки за формою, установленою чинним законодавством;

- 6-ть фотокарток розміром  3х4;

- копії документів, що   дають   право   на пільги   до вступу   в   ліцей (за наявності);

- довідка з місця проживання та про склад сім´ї.

Вступники   пред’являють   особисто  документ що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обовۥязок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).       

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідні документи.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  за результатами співбесіди, перелік питань для проведення співбесіди та критерії їх оцінювання затверджуються заступником директора.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком затвердженим головою приймальної комісії.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом вхідного контролю знань, умінь та навичок.

4.4. Особи, які без поважних причин не зۥявилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» поза конкурсом:

- особи,  яким відповідно до  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом відповідно до статті 22  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право, у тому числі громадяни  віднесені до категорії 3, - за умовами одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах».

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною  формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»здійснюється наказом заступника директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з місцевого бюджету або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей  проводить додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом  п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за відповідністю  Правил прийому до Державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування», Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України здійснює управління освіти,  науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.