Правила прийому

 

П Р А В И Л А       П Р И Й О М У

до  Кіровоградського професійного ліцею

 побутового обслуговування

на 2016 рік

 

 

 

м.Кіровоград, 2016 рік

 

1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування розроблені згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

1.2. До Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

         Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

          Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

         Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування здійснюється для здобуття професій  за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічному навчальному закладі державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування Таран Анатолій Анатолійович який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення ліцею;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди, та Web-сайт ліцею.

2.5. Прийом вступників до ліцею на навчання за державним замовленням у 2016-2017 навчальному році проводиться на денну форму навчання, за наступними професіями

Код

Назва професії

Ліцензований обсяг Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Термін навчання Обмеження за професією
7433 Кравець 120 4 розряд 3 роки Вік від 16 років, медичні обмеження, чол. жін.
5122 Кухар 60 4 розряд

2 роки

8 місяців

Вік після закінчення терміну навчання не менше  18 років, медичні обмеження,

чол. жін.

           
           
           

 

Код Назва професії Ліцензований обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін навчання Обмеження за професією

7433

7435

Кравець;

закрійник

90

3 розряд;

4 розряд

1рік 6міс.

Вік після закінчення терміну навчання не менше  18 років,

медичні обмеження,

чол. жін.

5122

7412

Кухар;

кондитер

75

3 розряд;

3 розряд

1рік 6міс.

Вік після закінчення терміну навчання не менше 18 років, медичні обмеження,

чол. жін.

7331 Флорист 40 4 розряд 1 рік

Медичні обмеження

чол. жін.

           
           
           
          Обсяги прийому визначаються рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки щодо відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

         2.6. Строки проведення прийому на навчання  до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування з 23 травня по 25 серпня 2016 року.

         2.7. Перелік професій та терміни прийому на навчання за направленням державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

 

3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування вказуючи обрану професію, форму навчання, місця проживання до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- медичні довідки за формою, установленою чинним законодавством;

- 6-ть фотокарток розміром  3х4;

- копії документів, що   дають   право   на пільги   до вступу   в   ліцей (за наявності);

- довідка з місця проживання та про склад сім´ї.

Вступники   пред’являють   особисто  документ що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обовۥязок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідні документи.

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  за результатами співбесіди, перелік питань для проведення співбесіди затверджується директором.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком затвердженим головою приймальної комісії.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом вхідного контролю знань, умінь та навичок.

4.4. Особи, які без поважних причин не зۥявилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування поза конкурсом:

- особи,  яким відповідно до  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом відповідно до статті 22  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право, у тому числі громадяни  віднесені до категорії 3, - за умовами одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року             № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах».

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною  формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей  проводить додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом  п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за відповідністю  Правил прийому до Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування, Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України здійснює департамент освіти та науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.